Inanon au tai n reirei i Canberra i Aotiteria ao I a nako n te taina ni kawara te tabo n tataro teuana are kanga bon Bangotan Nei Maria iaon Aotiteria. N rokou ikekei ao e bon rangi n rotaki nanou n namakinan angin te tabo aio are I taku ba e onrake n ana tangira te Uea ao kanga akea te moan bai are e reke ba ai bon ti te kan tataro. I nako ngkanne ni kawara temanna te Tama ian te kai teuana ba Nna kaotibure ao bon iai naba au korona ae I uotia ba e na katabuaki. Ngke I a roko iroun te Tama ao e a nora au korona inanon baiu ao e taku; “Ai tikiraoira te bai ae ko uouotia”. E a manga titirakinai ni kangai; “ Ao ko ataia ba e aera ngkai e moanaki te korona man te kaibangaki? E aki waekoa n reke au kaeka ma e a manga kabarabara te Tama n taku, “Ko atai moromoron te korona aika nimabui? kanga a tei ibukin ana karaoiroi te Atua ae E kani kabaroa iaom. Ma ti teuana aron reken taian kakabaia ma karaoiroi aikai ba ti te KAIBANGAKI.

E boni koaua tariu ma maneu ae te kaibangaki bon te bai ae ti riai n rinanona ao akea ae e kona ni birinako ma iai. E taku ana taeka te Uea nakoira n te Tabati aio ba ti riai ni kaakeaira boni ngaira,ti na tabeka ara kaibangaki man irira Iesu.

N tabetai ao ti titiraki nakon te Uea ba e aera ngkai NGAI ae I anganaki te maraki ma te rawawata ao ti taku ba E ribuaka te Atua nakoira. Ke tao n tabetai ao ti bubuti ba e na kanakoaki mairoura te kaibangaki ba ti tuai n tauraoi ni butimaia. Ma te bai ae kakawaki ba ti riai n tauraoi ni waki nako n uota ara kabaingaki ni karokoa tokina. N aiaron Iesu are E uota ana kaibangaki ni karokoa tokina n te kawario ao ti riai naba ngaira ni keiaki ni uoti ara kaibangaki ni karokoa tokina ba ti aonga ni kona ni karekea uana are bon te kona ni mangauti ma Iesu inanon te mimitong. Ngkana ti taku ba ti kan nora makan te Atua ibuakora ao akea riki kawaina ba ti rinanon ana kaibangaki Iesu. Korakorara inanon ara botaki ni charismatic bon ti inanon naba te kaibangaki. Tariu ma maneu ti na butia te Atua ba E na anganira te tauroai ni butimaai ara kaibangaki ao n aki bakataeia ibukina ba ngkana ti anganaki te kaibangaki ao bon iai nanon te Atua ae moan te kakawaki iai ibukira.      

Ti bane n uringa n te bong aio Santa Monica are tinan Santo Augustine. E rangi ni kakanato te tina aio ibukin korakoran ana onimaki n tataro ibukin natina ae Aukitino ba e na rairaki maiuna nakon te Uea. E ngae ngke e aki kaekaekaki ana tataro ni bubuti i nanon ririki aika bati ao e bon aki bara nanon te tina aio ni karokoa ae e a kaekaki ana bubuti ba e raira nanona natina ae Aukitino; e riki ba te Tama ao imuina e te tia reirei ae kakannato man rabakau. Ibukin rianakon wanawanana ao e a tia te Ekaretia n tabekia nakon aia baonikarea aika a tabu n riki ba te Santo ao ni karikaki naba ba Taokitan te Ekaretia.

Te reirei ae kakawaki ikai ba ti na riai ni kakatotonga Santa Monica n onimakina te Atua ba E tauraoi ni kaekai ara buburti n taai nako ao ba E na bon kaekaira n aron ae E ataia ba te kabanea n tamaroa ibukira. E taku te taeka n rabakau teuana ba ngaira aomata ti bon ti kona n nora are i tabon bairira; ma te Atua bon akea tokin ana taratara ao Ngaia ae te Atua ae kariki baai ni kabane ti bon aki kona n rota wanawanana ma makana. Ngaia are e bon riai n taai nako ba ti na onimaki ngkana ti bubuti ao n tauraoi ni muiokoi arora ma kainnanora ni kabane i nanon bain te Uea.

Teuana naba te bai ae reireinira Santa Monica ba bon ti ara bai ngaira aomata te tataro ni bubuti ao bon ana bai te Atua te kamaiu ma te rairannano. Bon aio naba te reirei ae kakawaki iroura ngaira kain te botaki n tataro ibukia aoraki ba n tabetai ao ngkana ti tataro ibukin te aoraki ao akea ara kantaninga ba ti reken te marurung iroun te aoraki ao n tabetai ti kona ni marara ngkana e aki marurung ara aoraki. Ti riai ni kawakinira n taai nako ba t i na aki roko n ana maake te Atua ma ti na teimatoa n ara onimaki ni bubuti ma te aki barannanno.

Te tauraoi n taai nako ibukin te Uea boni ngaia aron uakoraan wanawanara iroun te Uea. Tariu ma maneu n tabetai ao ti taku ba e tei te tai ao ti taku naba ba e kiriaria te tai ae E na weteira iai te Uea. Ma ti kakoaua n te wareboki n te bong aio ba aio te aeka n tai are ti aki kona n ataia ba e na roko nningai. Tariu ma maneu aio te koaua ae ti riai ni butimaia ao ni kammakuria inanora ba muina ao ti reke n te kabuanibai. Bon kaotan te wanawana ni koaua iroura ngkana ti tatauraoi n taai nako. Bon aio naba ana rongorongo Nei Maria nakoira ba ti na maiu n te bong aio n aiaron are ai ara kabanea ni bong. N aiaroia aine ake niman ake a wanawana ao ti na tatauraoi ma ara baa ba ti aonga ni kona ni butimaea te tia Mare ngkana E a roko. Ara baa bon te maiu inanon ana karatia te Atua.

N tabetai ao ti taku ba iai te ingabong ma n aron are ti a tia n rereiaki iai irouia ara Tama ni Kiribati ao ae tataekinna naba te Tama Ikataere, ao ti riai n norira n taai nako inanon te tai ae NGKAI ba bon akea te ingabong ao ti riai ni kamateraoa ana baintangira te Atua nakoira ae E anganira are bon te tai ae NGKAI ao ni kakoaua ba ti kabongana ibukin neboana Ngaia ae te Atua. Ti na bane ni kamanena raoi te tai aio ao ti na katabuira n taai nako ibukin ana Tangira te Uea. N te aro aio ao ti na bon kakoroa raoi iai aron ana Babaire ni kamaiu te Atua ibukira are E a kaman kawenea mai moana are bon te maeka ma Ngaia i Karawa inanon te mimitong.

Ti na teirake ao ti na makuria Nanon te Uea aio ao riki ti na waaki ni buokiia tarira ma manera ni kaokia nakon te Uea inanon te rarannano. Ti na butia te Atua ba E na nanoangaira ao E na anganira ana karatia ni barua te raoiroi inanon maiura ao ni kan taua bain Natina ae Iesu are E aroria nakoira n taai nako ba E aonga n riki ba ara kaaben are E na katanira man taian kabuanibai nako ao mani karokoira raoi ni mwengara ni koaua irarikin Tamana ao Tamara ba ti na bane ni katonga iai kororaoin te kukurei.    

Te maiu ae tabu bon Nanon te Atua ae tangiria ibukira ni kabane ba ti aonga ni bane kamaeuaki. Te maiu inanon te raoiroi bon kaotan te wanawana iroura n tauraoi butiamaea Tia Mare ngkana E a roko. N rongorongoia aine ake niman ake a wanawana, are ti ongo n te bong aio, ao I taku ngai n au iango ba baan aia taura are a uouotia bon taekan te maiu ae tabu are a maiu inanona ao ngaia are e katauraoia ni butimaea te Tia Mare n rokona.

Tao a na bati ara iango n titiraki ba e na kanga n reke te maiu ae tabu iroura. I bon irou ao aikai tabeua buoka n iango aika a na kona ni karekea te maiu ae tabu iroura. Teuana bon te tauraoi n rinnako inanon te maiu ni kainnano n aiaron te maeka n te rereua ba ti ngaia te anga ae ti kona iai ni kainaomataki mani katabetaben te maiu aio ao mani kona naba ni kaitibo iai ni koaua ma te Uea. Ara makuri ni mitinare ae kororaoi e na bon kainnanoa te maiu inanon te aki kaubai ma te nanorinano ao te tauraoi ni kona ni kitana arora ni mwengaraoi. Ma ae kakanato riki bon te maiu n ongotaeka ao te tauraoi n nako ike E kairira nako iai te Uea, n aiaron Betero are e ongotakea iroun Iesu ni kabaka te karaun n aron are e tuangaki. Te aki kaubai, te ongoateka ao te nanorinano bon ngaia ae na anganira te kona n rooti ao n ringii maeuia tarira ma manera ake ti na karokoa irouia ana Tangira, ana Nanoanga ma makan ana Kamaiu te Uea.

Ngkana ti boni karaua ni iangoia ba tera te Maiu ae Tabu ao ti na kunea ba ngaia bon katotongan Iesu. A na bon akea ara kanganga ni karekea te aeka ni maiu aio ngkana ti nim n taai nako ma Iesu. Inanon rikira n ti teuana ma Iesu ao I taku ba a na bane n ti teuana nanora ma St Padre Pio n ana tataro teuana imain matena are e kangai,”Ko raba te Atua ngkai I ataia ao I kakoaua ba Ko maeka inanou ao ngai Inanom.”

E kamimi aron wetean Batoromaio iroun Iesu ba ngke e tabe n roko ma Biribo ao e takarua Iesu nako Batoromaio ni kangai, "Aio te Iteraera ni koaua ae akea te kewe irouna". E a manga titiraki Batoromaio nakon Iesu ni kangai, "Ko kanga ni kinaai?". E kaeka Iesu, "Imain ae e weteiko Biribo ao I noriko ian te kai te biiku".

E ringaki nanon Batoromaio n ana taeka Iesu aio ao e namakinna ae e a kaman kinaki imain rokona ao e a ota raoi nanona ba: "Te Aomata aio (Iesu) E atai rongorongoni maiu ni kabane, ao E ata naba kawain te MAIU; I taku ba I kona n onimakinna!"Ao imuina e taetae ni kaotioti nakon Iesu ni kangai; "Rabi.., boni Ngkoe Natin te Atua; boni Ngkoe Uean Iteraera"

Inanon te karaki aio ao iai te koaua ae I kona n ongo ao I kan tibaia ba E tai arora ni kabane te Atua ao bon akea te bai ae kona n raba ma Irouna. Te kauoua ba bon iai ana babaire te Uea ibukira ao n tabetai ti kainnanoia tarira ma manera ba a na buokira ni kairira nakon te Uea ba ti aonga n ota n ana babaire ao ana wewete te Atua ibukira are e a kaman tauraoi i main bungiakira.

Tariu ma maneu ti na butia te Atua ba E na kammakura Tamneina inanora ba ti na kona n ataia ae E nori ara makuri ni kabane ake ti karaoi te Atua ao E na bon rawawata man uruaki Nanona ngkana ti karaoa te bure.

N aiaron Biribo are e kaira Batoromaio nakon Iesu ao ti bia riki naba ngaira ba taan kairiia tarira ma manera nakon te Uea ba a aonga ni kona ni kaotaaki iroun Iesu aron ana tangira ma wewete ao ana muioko te Atua ibukia inanon ana babaire ni kamaiu ae moan te kororaoi ibukira ni kabane.