Mauri tariu ao Maneu n tabo nako ake kam mena iai n ana tangira te Uea!!
I rangi n teimatoa ni karabaia tariu ma maneu ake a teimatoa nanoia ni kakamarurungia ibukin kabutan te rongorongo ae raoiroi n ara beeba ni kaongora ae Emmanuera ngkai e a manga otinako naba ae boou aio.E raba te Uea n ana tangira ma ana akoi rinanon tinara Nei Maria are bon ana tooa te tai aio are Te Riki n Imakurata.
Ti na uringa te karaki are karakinan natiu ae Barry are e a tia ni motirawa ma te rau, bon au moan nati are I tiba aron kananoangan maeuna inanoin aorakin buurona are e a tia ni bain tangiraia Te Uea iai ba E na ringa iai maiu ma au utu ao aio are I tibaia nakoimi ni moan otinakon Emmanuera, ao n aron are e a manga tibaia tinana ao kainabau are Maryanne n Emmanuera are nako.

Reitan te Mii-ni-Burabeti n te Kuna are “E Roko Iesu”-

Inanon Emmanuera Vol2, Issue1 ae nako aio ao I bon tabe ni wareware iai ao e rangi n teke nanou n tibatiba mai irouia tarira ao manera ake a toka aia tibatiba ao riki iaon te tibatiba iaon te MI-NI-BURABETI.

Ngai temanna kain te charismatic ae I rangi ni kakoaua te mi anne inanon tain te Nebonebo ba e rangi n rawata tamnei aika a tia n reke irou ao iai aika I tibaia ao iai naba ake I bon taua inanou ba I a manga bon mimiakinna. I taku ba I rangin karaba te tibatiba ao te kabarabara iaon te karea aio mai iroun ara tama ae te Tama Koru ae e kaotai nanoia aomata n te mi-ni-burabeti ba e kanga raoi n ririki n tain te Nebonebo.

inanon Nei Julia Kim man te aba ae Korea.

Tariu ao maneu, kam na bane ni mauri nana tangira Te Uea. Aio te tai are I a  kan tiba iai au namakin ibukin kakannaton te Eukari nakoimi. Au namakin ibukinTe Eukari mangke I moan kaina te botaki aei (Charismatic), bon moan te TABU ba e bon maiu ni koaua IESU iai man maeka iai ni koaua n taai nako 24 te aoa, ao e bon riki naba ba te kabanea ni kakannato  n au onimaki ao inanon maiu n tamnei ikai iaon te aba. Ba ngke arona ba akea ngaia ao e na bon akea uaan maiu aei ke au kekeiaki nakoina ba Nang bon babarekareka naba i matan au Uea ma ngkai E kona ni kariaia ae Nna kakaitiboaki ma Rabatana ao bon anne teuana te kaubai inanon maiu ae I mamateakinna ni maiu n tamnei.

Moan ringan nanou iroun Tinau Nei Maria. I kakoaua ba te Tina ae e onrake n te Karatia ma te tangira ao te akoi. Ao bon te Tina ngaia ae e tauraoi n ongoongo aia bubuti natina n tainako.

Arau Kautu ao I ikawairake n au aro ae te Bahai iroun tibu ae arana Moten.  Au ririki ni maiu ai 32.  Kainabau bon te katorika Nei Taua Tekaieti.   Iai natira temanna te mane ae arana Matiou ao ai waniua ara ririki n tekateka n taanga.  Te aomata ngai ae I rarawa n tataro. Ngke I a Katorika ao aron Nei Maria irou akea bonganana kanga I bon aki ata aron kakawakina ma kakannatona ao bon akea naba kinakina irou.

Kam na bane ni mauri tariu ao maneu n Ana Tangira Atiniban Iesu ae moan te Tabu.

N te tai aio ao ti na kakorakora ao n katurua taran Iesu ae E maiu ao E maeka ni koaua ibuakora n te Eukari. Ti na wareka moa rongorongon Santa Teretia n Avila aio: "N te taina ao e ongo Santa Teretia n Avila, ana taeka temanna te aomata are e kangai, " Ngke arona ba I bon maeka n ana tai ni maiu Iesu,...Ngke arona ba e reke au tai n taetae ma Iesu...”Ni kaekan aikai ao e taku Santa Teretia n Avila, " Ba akea irarikira? E aera ba ti na ukeuke riki ngkai E maiu ni koaua Iesu n Eukari n arona n Atua ao n Aomata?
Tariu ao maneu, tao ti na titirakinira n te tai aio ba e kanga ngkai aron ara reitaki ma Iesu. Ti kakoaua ba E maeka Iesu irarikira n arona n aomata ao n Atua i aonteaba ngkai, ke E ti maiu n tamnei n ara iango ao e raroa nako?  Ngkana ti ataia ba bon raora Iesu n taai nako, ao ti kakoaua namakinan Iesu ni maeura ba E maeka irarikira n taai nako ke n tabetai ao ti nanououa iai? Ti kakoaua ana Taeka are “E na tiku irarikira ni karokoa tokin aonnaba?”