A tekateka uoman m'auku ni bubuti kanaia ma aia tianti mairouia aomata.
E baebaeti are temanna, "I onrake n te kimareirei ti n ataakina ba I maiu."  E rirarikia Iesu  ao E nanoangaia ao E tuanga Iuta ba e na kabanea kanoan aia baeki ni m'ane nakoia. E kuba man titiraki Iuta ao e kangai, "Ni kabane?" E taku Iesu, "Eng ni kabane." 
E onrake n te kimareirei te mauku are temanna ao e karab'a Iesu n Ana baintangira ae e bon rangi ni maiti are e a bon aki kona moana ao e kaotia are e na tib'aia ma raona ni m'auku akeke tabeman.
E taraa nanona Iesu ao E nora te Tangira inanona ae e kororaoi ae Ana Tangira te Atua ao E taku, " E onrake nanom  n te Tangira ao te nanoanga, te Tangira ae e roko mairoun te Atua." E kaeka te m'auku, "Te Atua? Eng, e korakora au tangira nakoina ao I kakatituaraoia  ibukin maiu, ba e ngae ngkai I m'auku ao I raarikin, ma te Atua, E kakaona nanou n te kimareirei. I  onrake n tainako n te kimareirei ti ibukina ba I maiu." 
"Raraou, am Tangira  ao am onimaki a bon kamaiuko." E teirake te mauku ao e a tatakarua ni kukurei ba e a kamaiuaki. 
E taetae ngkanne raona ni mauku arei, "Ao ngai?"
E kaeka Iesu, "Raraou, n am iango, te Atua E na m'aninga taekam?"
Ao e teirake naba te m'auku arei ni kibakibarake ao ni kimareirei ba e a kamaiuaki naba.
Kawain te kamaiuaki bon te mangori, te nanoanga ao te tangira ma onimakinan te Atua ae e m'aka man korakora.
Aio ana rongorongo Iesu ae moan te kakawaki nakoira  n te bong aio ae ti na karaua n taraira iai rinanoia m'auku aikai. 
E kauringira naba Iesu n te rongorongo aio ba E nori nanora n aiaron te xray ao tiaki kona ni m'am'naia, e ngae ngke ti m'am'naia raora, ao e anganira kamaiura ngkana E nori nanora ba a bon koaua raoi, a bon tangira raoi ao a bon nanoanga raoi.
E kaotia naba Iesu ba e aki kona te Atua ni m'aninga taekaia aika a kamangoria n tainako ao a toro naba tib'aia Irouna man Atinibanna ae Moan te Tabu ao e M'aka..
Te bai ae ti na riai n uringnga n tainako ba E bon rangi ni kakaonimaki te Atua, nakon ana Taeka ake E anganira ni bane, ao e aki kona n manikangare.
E taetae te Atua nakoira rinanon Natina ae Iesu  are e roko ba Ana Taeka te Atua ae e maiu..
E reireinira naba Ana tua te Atua ma arora aika E tangiri ba ti na kakaraoi imatana  ao  a bon m'aka Ana taeka ni bane.
Kaini karawa aika tarira ao manera aika a tia n rimoara, a bon ongo ao n onimakina naba Ana Taeka te Atua ao a tia ni bane ni kakoaua ana kakaonimaki nakon ana Taeka. Ngaira aika ti maiu, ti kakoaua naba Ana Taeka te Atua ma Ana kakaonimaki inanon warekan rongorongon maiuia kaini karawa aika a tabu. A bon riki ba taian katoto nakoira aika ti na toumuia ba ti aonga ni kakatoonga ana kimareirei te Atua iaon te aba imain katongan are bon irarikina i karawa.
N aiaron Aberaam, e ongo ana taeka te Atua ao e taua muina man karaoa nanona. Aio te onimaki ae aiaron ana onimaki tetei nakon tamana ma tinana ao e onimaki n rau n mwengaraoi ba e koaua aia taeka tamana ma tinana. Ti nora Ana kakaonimaki te Atua nakon Ana Taeka ao m'akana ngke e kariki Aberaam, are n te iango n aomata, e a bon aki kona n reke natina ba e a kara, ma buna, are Tara.
N te bong aei ao e taetae nakoira Iesu ba e aki roko ba te tia bairei arora ni uneakinan bain aonteaba aika ti mataaikini  n te maiu aio ao e aki naba babairei aron tibakiia imarenara.
E taetae naba nakoira ba muin maiura Irouna.
Ti na butia Iesu n te tai aio ba E na anganira te kona n ongo ana Taeka ao n aki uneaki ma ti na kukurei ma raora n Ana kaubai ake E anganira, ao man onimakinna ni bai ni kabane, ba ti aonga n aki katotonga te aomata are n Ana kaikonaki  n te wareboki n te bong aei. are e onimakina kaubaina ba e na anganna te ebiebi ao te kukurei n ririki aika a maiti ao ngaia E a baireia te Atua ba e nang Ana tamneina n te tairiki arei.
Ti a ongo ana taeka Iesu n tainako ao ni maiuakinna ma te onimaki Irouna.

Iai te karea teuana ae ti kainanoia inanon mauera ni kiritian ba bon te onimaki. Ti bane ni kamatoaki i matan te Atua n ara onimaki nakoina ba boni Ngaia ae E karikira ao boni Ngaia naba are E tararuaira n taai nako inanon maiura.

Ao ai tera raoi te onimaki? Tariu ao maneu, i boni  irou ao I taku ngai ba te onimaki bon te borau inanon te kantaninga ba iai te bai ae ti na karekea ae moan te tamaroa mairoun te Atua. Te onimaki bon te kona ni katikui arora ni kabane inanon bain te Uea are E kakawakinira n taai nako man tabeakinira. Te onimaki bon te kakoaua ba ti tabe ni beibeti inanon marawan ana nanoanga te Atua. Te onimaki bon karekean te bai are ti ataia ba e kanganga rekena iroura n oin korakorara ma bon te Uea ae E na buokira. E riki ngkanne te onimaki ba kakoauan te baintangira ae te kabanea n tamaroa ae na reke iroura ngkana ti kataua ba E na kairi maiura te Uea.

Te onimaki ngkanne bon te karea are ti na butibuti n taai nako ba e na anganira te Atua ao E na karikirakea. E aki kona n tabanin rekena iroura ni bon ti ngaira ma ti kainnanoa te Atua ba E na buokira n ana karatia ba e na rikirake ara onimaki.

Teuana te bai ae ti kauringaki n te bong aio ae raon te onimaki aio bon te makuri, riki bon te tauraoi n riki ba taan kakoaua ibukin Iesu nakoia tarira ma manera nako Are nanona ba ti na tauraoi n taai nako n uouota ao n taetaekina ana kamiau ao ana tangira te Uea nakoia aomata nako. Ti na butia te Tamnei ae Raoroi ba e na anganira te korakora ao te ninikoria n tei ibukin Iesu i mataia aomata ao n aki mama ibukina. Ti na bubuti ba ti na aki maku n taekina te koaua e ngae ngkana ti na ribaaki iai. Ba ngkana ti maama n taekina te Uea i mataia aomata ao e na bon mama naba te Uea n tei ibukira n tain te motikitaeka.

Ti riai ngkanne n rabakau ni rinaba raoi ana karea te Atua nakoira ae te onimaki ba E rangi n tangira te Atua ao e kaotia iroun Natina ae Iesu are roko i aonteba ba E na maraki ao ni mate ibukin ara bure. Bon nanon te Uea ba ti na katonga te kimarerei n ana tangira ngkana ti a roko n tokin ara borau n aiaron ana berita n akoi nakoira. N ara onimaki ao katotonga aron Aberam ni karaoa te bai are e  tuangnga te Atua.  

Te bai teuana ae ti kaokoroaki iai mai ibuakon ana kariki bai nako te Atua bon karikara ni katotongan te Atua ao anganakira te maiu n Atua. Ti aki riki inanon te manennanti ma ti riki inanon kororaoin ana babaire n tangira te Atua are nanona ba bon iai bukin karikara. Bon aio te bai ae ti riai ni kakatonga iai ao ti riai n ataia ba iai weteara ae kakawaki iroun te Atua.

Ao tera bukin karikara iroun te Atua? I taku ba oin karikara bon kaotan bannan te Atua nakoia aomata nako. N aiaron Iesu ae E roko i aonteaba ba E na kaota te Atua te Tama ao ngaira ni kabane ti bon riai n katotonga te Atua n arora, anuara ao maiura. Ti na riai ni kawakinira ba ti na aki reke ba bannan te riaboro nakoia aomata. Ti na kawakina aron karaban ao karinean rabatara ni kaota iai tabuna n aron are ti a tia ni karikaki iai. Ba ngkana ti taraaki irouia aomata ao e riai n noraki iroura bannan te Atua. Irarikin anne ao ti na kaota naba te Atua n ara makuri n tangira ao n nanoanga ao n tataekinan ana kamaiu te Atua nakoia tarira manera.

Tariu ma maneu e bon riai ba ti na ataia ba ti bane ni kakawaki i matan te Atua ao iai bukin karikara ae moan te kakawaki. E weteira n arara te Uea ao E muiokoira ma tabera aika a kakaokoro ibukin karokoan Ueana i aonteaba. Inanon ana wewete te Atua ni maiu ma Ngaia ao Ibukina, e bon riai iroura ba ti na anganna n taai nako te karineaki ao te neboaki n arora ni maiu ao n ara makuri. Teuana te kibu ae rangi n tangi maaka nakoira n te Tabati aio bon ana kaeka Iesu nakoia baritaio are e kangai," Angan Kaitara ana bai Kaitara ao angan te Atua ana bai te Atua. Ngkai bon ana bai te Atua ngaira ao ti bon riai n anga rabatara, nanora ao arora ni kabane nakon te Atua are E karikira.

Ngaira bon ana kariki bai te Atua ae moan te kakannato ba ti karikaki ni katotongan te Atua. Arora ni kabane tiaki bon mairoura ma bon mairoun te Atua are Iahawe are "Ngai ae bon Ngai". Are nanona ba akea te tabo teuana ae reke ao e managana mai iai aron te Atua ngkai Ngaia bon te Areba ao te Omega, moani baai ao tokiia.

Ti kona ni kabarabara ba e kanga raoi aron namakaina i Karawa? N te koaua ao namakaina are ti taku ba e rangi ni kamimi otana n te bong, ngaia bon akea otana ba e reke man taai. Ngkana akea taai ao e na bon akea naba namakaina.

Ngkana ti karaua n tirotiroi arora mai i taboni waera ni karokoa taubukin atura, ao tao ti na bon titiraki ba a nako mai ia inara ma teira n aomata. N te koaua ao arora ni kabane a bane ni mananga mairoun te Atua. Ma bon iai te bai teuana iroura ae aki nako mairoun te Atua. Ao ai bon te bure ao te bure bon tiaki inan, buran ao aomatan te Atua.

N te noraba are e anganaki St Catherine of Siena n te taina ao e taku te Santa aio ba e nora Iesu are E tuangnga ba boni Ngaia ae kariki baii ni kabane n ikotaki ma te aomata. E nora naba Iesu n taua te aonnaba ao te botanaomata inanon baina ao e taku' E ngae ngke a bure man tannako mairou ma a na bon aki kona n raurenako ma Ngai ba e korakora riki au tangira ao au Nanoanga ibukia. Bon au bai ngaiia ni kabane ba I karikiia." Inanon te kaotioti aio ao e kakoaua St Siena aron koraoin kukureia tamnei ake a botaki ma te Atua i Karawa, ma e kakoaua naba aron nanokawakin ao rawawatan nanon te Atua ngkana e bakataeaki ana tangira ma nanoanga ae moan te kororaoi n taai nako ibukira.

Tariu ao maneu ti karaba ao ti na neboa te Atua n taai nako ibukin kororaoin ana Tangira ma ara nanoanga ibukira. E bane nanona iroura ba e karikira ni katotongana ao bon ana bai ngaira. E weteira n arara ao e rawa nanoan ngkana ti kitanna. E atai arora ni kabane ao e kona ni wareki maitin iran atura. Ngkai ti mananga maiorun te Atua ao ti na bane naba n okira te Atua. Ti na onimakina ana nanoanga te Atua ao n tauraoi naba n anganna mamarara ni kabane ba E na kaitiakira mai iai.